Nepodarilo sa napojit na server databazy.Nepodarilo sa napojit na databazu. Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.

Služby

Verejné obstarávanie na kľúč: V službe je zahrnutý celý proces verejného obstarávania s použitím elektronickej aukcie. Naša odborne spôsobilá osoba po konzultácii s Vami určeným pracovníkom vytvorí súťažné podklady a zmenežuje celý proces VO. Po úvodnom neverejnom vyhodnotení osloví uchádzačov a sprístupní elektronickú aukciu. Po ukončení celého procesu je obstarávateľovi odovzdaný kompletný spis z verejného obstarávania.

Elektronická aukcia na kľúč: Po obdržaní zápisnice z verejného obstarávania Vám náš pracovník vytvorí elektronickú aukciu. V cene služby je vytvorenie aukčnej siene, zapojenie cenovej ponuky uchádzačov podľa zápisnice, centrum podpory pre uchádzačov a manažment celého procesu. Po ukončení elektronickej aukcie je obstarávateľovi doručený protokol s výsledkom a celým priebehom aukcie.

Poradenská činnosť: pod poradenskou činnosťou sa predovšetkým rozumie stanovenie postupu a stratégie verejného obstarávania.Fázy služby verejné obstarávanie na kľúč:

  • Prípravná fáza verejného obstarávania: zvolenie stratégie verejného obstarávania, zvolenie postupu verejného obstarávania, tvorba termínovníka verejného obstarávania obstarávania, v prípade potreby vykonanie prieskumu trhu
  • Vypracovanie súťažných podkladov: opis predmetu obstarávania v zmysle zákona, spracovanie všeobecných podmienok, definovanie dokladov preukazujúce splnenie podmienok účasti, určenie kritérií na hodnotenie ponúk, určenie spôsobu vyhodnotenia ponúk, určenie obchodných podmienok, spracovanie vzorovej zmluvy.
  • Súťažná fáza procesu verejného obstarávania: vypracovanie a zabezpečenie zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odovzdávanie súťažných podkladov, poskytovanie vysvetlení na otázky týkajúce sa údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk a dokladov na splnenie podmienok účasti, vypracovanie zápisníc, Príprava zmluvy na podpis.
  • Finálna fáza procesu verejného obstarávania - Ukončenie súťaže: Vypracovanie oznámenia o výsledku a zaslanie na Úrad pre verejné obstarávanie a do Európskeho vestníka, vypracovanie správy o zákazke, finalizácia dokumentácie verejného obstarávania.

Verejné zákazky


Site designed by | ARC Design Studio